Informácie o spracovaní osobných údajov zákazníkov v súvislosti s predajom zemného plynu a elektriny spoločnosťou CONTE spol. s r.o. a jej marketingovými aktivitami a súhlas so spracovaním osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov zákazníkov v súvislosti s predajom zemného plynu a elektriny spoločnosťou CONTE spol. s r.o. a jej marketingovými aktivitami a súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Činnosť spoločnosti CONTE spol. s r.o.
Predmetom podnikania spoločnosti CONTE spol. s r.o., so sídlom Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, IČO: 00565342, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 286 ako správca osobných údajov, (ďalej len “CONTE”) je predovšetkým predaj zemného plynu a elektriny a poskytovanie s tým súvisiacich služieb. Neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej činnosti je aj marketingová činnosť na propagáciu spoločnosti a ich služieb a zlepšovania služieb zákazníkom, v rámci ktorej dochádza aj k spracovaniu osobných údajov zákazníkov.

2. Správca alebo spracovateľ?
CONTE je správcom osobných údajov.

3. Čo musíme splniť, aby sme mohli Vaše údaje spracovávať?
CONTE ako správca osobných údajov je povinný pri spracovaní osobných údajov dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení, a s účinnosťou od 25. 05. 2018 povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) (ďalej len “platné právne predpisy”). CONTE pravidelne kontroluje súlad svojich postupov s platnými právnymi predpismi a pristupuje zodpovedne k plneniu týchto povinností, s dôrazom na zachovanie súkromia fyzických osôb a ochrany ich údajov. Nevyhnutnou ochranu pritom zaisťuje aj u tretích spolupracujúcich osôb, ktoré v súvislosti so spracovaním osobných údajov vystupujú, alebo môžu vystupovať ako správcovi osobných údajov, alebo ich ďalší správcovia.

4. K akým účely spracovávame Vaše osobné údaje?

4.1 CONTE spracováva osobné údaje zákazníkov len za stanoveným účelom, v rozsahu a po dobu nevyhnutnú pre naplnenie stanoveného účelu, a to manuálne i automatizovane. V obmedzenom rozsahu dochádza pri spracovaní osobných údajov na profilovanie zákazníkov, ich spotreby a právania v súvislosti s čerpaním výhod.

4.2 CONTE spracováva osobné údaje zákazníkov na nasledujúce účely:
a) rokovania o uzavretí alebo zmene zmluvy,
b) plnenia zmluvy a poskytovanie služieb,
c) registrácia a administrácia odberného miesta zákazníka u distribúcie či operátora trhu ,
d) vedenie účtu a vykonávanie vyúčtovanie,
e) vymáhanie pohľadávok,
f) hodnotenie platobnej schopnosti zákazníkov,
g) ponuky podobných produktov a služieb,
h) účtovné a daňové účely,
i) plnenie právnych povinností,
j) marketing (hlavne. vedenie zákazníckej evidencie, marketingové prieskumy, prieskumy trhu a spokojnosti zákazníkov, zasielanie informačných oznámení o novinkách týkajúcich sa činnosti správcu, a i.).

4.3 CONTE nespracováva osobné údaje zákazníkov na iné účely, než je uvedené vyššie.

4.4 Predmetom spracovanie nie sú osobitné kategórie osobných údajov, resp. tieto sú spracovávané len na základe Vášho výslovného súhlasu. V tejto oblasti však vždy platí požiadavka na absolútnu minimalizáciu rozsahu spracúvaných údajov.

4.5 Právnym základom spracovania na účely uvedené pod písm. a), b), c), d) je prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a plnení zmluvy.

4.6 Spracovanie osobných údajov špecifikované pod písm. e), f), g) je nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov CONTE ako dodávateľa plynu / elektriny či ďalších dotknutých subjektov.

4.7 Spracovanie osobných údajov uvedené pod písm. j) je možné len s Vaším výslovným súhlasom. CONTE ako správca osobných údajov vedie elektronickú zákaznícku databázu (CRM systém), v ktorej eviduje všetky osobné údaje zákazníkov, vyhodnocuje ich spotrebu najmä na účely vyúčtovanie a súčasne vedie databázu potenciálnych zákazníkov, ktorí prejavili záujem o produkty a služby CONTE. V rámci zákazníckej databázy (CRM systému) a vernostného programu sú spracovávajú výhradne osobné údaje poskytnuté zákazníkmi.

4.8 Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané aj v rámci najrôznejších vernostných programov CONTE, ktoré sú spojené s poskytovaním radu služieb a výhod, bonusovým systémom, zľavovými akciami, propagáciou a pod. V súvislosti s účasťou zákazníka v rámci vernostného programu dochádza k spracovaniu osobných údajov z dôvodu nutnosti jeho registrácie v rámci bonusového programu a súčasného poskytovania ponúkaných výhod, spojených s vernostným programom zo strany CONTE.

4.9 Za účelom marketingovej propagácie CONTE a zlepšovanie služieb sú zákazníkom zasielané aj obchodné oznámenia (ponuky produktov, akcie, prieskumy spokojnosti a pod.) na nimi poskytnuté elektronickej alebo korešpondenčnej adresy získané v súvislosti uzavretím či plnením zmluvy alebo v dôsledku poskytnutého súhlasu. Zasielanie obchodných informácií má zákazník právo kedykoľvek jednoducho a bez nákladov odmietnuť, o čom je informovaný v rámci každého obchodného oznámení.

4.10 Poskytnutie údajov na účely uvedené v bode 4.2 vyššie je nevyhnutné pre riadne uzatvorenie a plnenie zmluvy a poskytnutí súvisiacich plnenia. neposkytnutie osobných údajov na uvedené účely znemožňuje CONTE zmluvu uzavrieť, plniť či poskytnúť svojim zákazníkom súvisiace plnenia.

4.11 Ak je na určitý účel udelený Váš súhlas na spracovanie osobných údajov, môže byť tento zo strany zákazníka kedykoľvek odvolaný, a to aj v jeho jednotlivých častiach, a to písomne ​​e-mailom na info@conte-energy.cz alebo poštou na adresu sídla CONTE.

4.12 Odoprenie súhlasu so zasielaním obchodnej komunikácie nemá žiadny vplyv na ďalšie plnenia z našej strany na základe zmluvy uzatvorenej so zákazníkom.

5. Aké osobné údaje o Vás spracovávame?

5.1 CONTE spracováva osobné údaje zákazníkov v nasledujúcom rozsahu:
– identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, popr. rodné číslo, štátnu príslušnosť,
– kontaktné údaje: adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, telefón, e-mailová adresa,
– ďalšie osobné údaje: adresa umiestnenia odberného miesta, číslo bankového účtu, SIPO, EAN a EIC, údaje o súčasnom dodávateľovi, spotrebe a nastavenie odberného miesta,

– osobitné kategórie osobných údajov: biometrický podpis,
– pri právnických osôb či podnikajúcich fyzických osôb sú spracovávané okrem vyššie uvedeného tiež tieto údaje: obchodná firma zákazníka, sídlo / miesto podnikania, korešpondenčná adresa, IČO, DIČ, meno a priezvisko, dátum narodenia, pracovná pozícia, telefón a e-mail kontaktnej osoby a konateľa spoločnosti.

5.2 Všetky osobné údaje spracovávame výlučne v rozsahu potrebnom pre plnenie účelov uvedených v bode 4.

6. Ako získavame Vaše osobné údaje?

6.1 CONTE získava nové osobné údaje najmä priamo od zákazníkov v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy, od tretích subjektov (obchodných zástupcov a sprostredkovateľov) a z verejných registrov a evidencií.

6.2 CONTE vždy informuje zákazníkov o tom, kedy je poskytnutie osobných údajov potrebných na poskytnutie konkrétnej služby a kedy je naopak dobrovoľné, avšak poskytnutie takých osobných údajov uľahčí vzájomnú komunikáciu medzi zákazníkom a CONTE a tiež významne zefektívni poskytovanie služieb.

6.3 Do našej zákazníckej databázy vkladáme údaje:
a) získané z uzavretých zmlúv (kde CONTE je zmluvnou stranou zmluvy),
b) získané priamo od potenciálnych zákazníkov – najmä pri žiadosti o spracovanie ponuky na dodávku zemného plynu a / alebo elektriny (či už činností obchodných zástupcov pri ich návštevách, pri predajných akciách alebo na základe e-mailovej alebo telefonickej dopytu zákazníkov),
c) získané priamo od potencionálnych zákazníkov s ich súhlasom – najmä pri žiadosti o zasielanie obchodných oznámení.

7. S kým zdieľame Vaše údaje alebo komu je odovzdávame?

7.1 Všetky osobné údaje spracúva CONTE ako správca.

7.2 Osobné údaje sú sprístupňované aj ostatným členom podnikateľského zoskupenia.

7.3 Zákaznícka databázy nie je zdieľaná s ďalším správcom osobných údajov.

7.4 Osobné údaje zákazníkov (odberateľov) plynu sú sprístupňované distribučným spoločnostiam a spoločnostiam majúci zodpovednosť za odchýlku u odberných a odovzdávajúcich miest a Operátorovi trhu.

7.5 Osobné údaje zákazníkov (odberateľov) elektriny sú sprístupňované distribučným spoločnostiam a a spoločnostiam majúci zodpovednosť za odchýlku u odberných a odovzdávajúcich miest Operátorovi trhu.

7.6 Obmedzene môžeme zdieľať spracovávané osobné údaje sa spracovateľovi, ktorí pre nás zabezpečujú niektoré činnosti. V tejto súvislosti sú Vaše osobné údaje sprístupnené externým spracovateľom, ako sú spoločnosti zaisťujúce rozoslanie listových zásielok a hromadných mailingových ponúk, vrátane ponúk zasielaných elektronickou poštou, spoločnosti zaisťujúce bezpečnostné prvky, poskytovatelia IT služieb, spolupracujúce advokátskej kancelárie, poskytovatelia fakturačných služieb a ďalšie osoby, s ktorými má CONTE uzatvorené zmluvy o spracovaní osobných údajov, prostredníctvom ktorých je zabezpečovaná ochrana Vašich osobných údajov. spracovanie osobných údajov môžu pre CONTE vykonávať spracovatelia výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, tzn. s garanciami organizačno-technického zabezpečenie týchto dát a s vymedzením účelu spracovania, pričom spracovatelia nesmie použiť údaje na iné účely.

7.7 IT služby súvisiace so spracovaním údajov zabezpečujeme vlastnými silami – za využitie našich zamestnancov, za účelom maximálnej ochrany dát a Vášho súkromia, a čiastočne tiež za využitie externých dodávateľov. K osobným údajom môže mať prístup IT oddelenie podnikateľského zoskupenia (vrátane externých spracovateľov) za účelom zálohovania a archivácie dát, a zabezpečenie funkčnosti a inovácií systému IT využívaného v podnikateľskom zoskupení.

8. Prečo spracovávame Vaše osobné údaje a ako dlho ich uchovávame?

8.1 Údaje zákazníkov uchovávame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu k tomu, aby sme mohli plniť zmluvu, zmluvné povinnosti a vykonávať z nej vyplývajúce práva. Na účely plnenia zmluvy môžeme potrebné osobné údaje spracovávať bez súhlasu dotknutej osoby. Pre potreby archivácie zákaziek (a prípadných nárokov, ktoré môžu vyplynúť zo zmluvy aj po jej zániku), uchovávame údaje minimálne ďalších 10 rokov po zániku zmluvného vzťahu.

8.2 Údaje zákazníkov ako účastníkov nášho vernostného programu spracovávame po celú dobu ich účasti vo vernostnom programe, kedy na spracovávanie osobných údajov dochádza pri plnení povinností vyplývajúcich zo zmluvy, a následne sú uchovávané a archivované po dobu nevyhnutne potrebnú na uplatnenie práv a povinností vyplývajúcich z vernostného programu po ukončení účasti zákazníka a po dobu nevyhnutnú na plnenie zákonných povinností.

8.3 Údaje, ktoré získame s Vašim súhlasom alebo ktoré sú vedené databázu zákazníkov, spracovávame na účely nových ponúk našich produktov a služieb, pre marketingové ponuky a informácie o novinkách (vrátane súťaží a iných predajných akcií), s možnosťou i vytváranie profilovaných ponúk pre konkrétnych zákazníkov, za účelom vykonávania prieskumu spokojnosti zákazníkov a pod. s tým, že tieto uchovávame po dobu trvania súhlasu. Následne sú dáta z elektronickej databázy vymazaná.

9. Aké sú práva fyzických osôb pri spracovaní ich osobných údajov?

9.1 Fyzická osoba, ktorá je subjektom údajov, ktoré spracovávame, má právo na prístup k osobným údajom, ktoré o nej CONTE spracováva, na ich opravu alebo vymazanie.

9.2 Fyzická osoba má právo:
a) udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to bezplatne, buď listom zaslaným na adresu CONTE, alebo e-mailom doručeným na adresu info@conte-energy.sk, pričom pri odvolaní súhlasu musia spresniť, na aké účely spracovania svoj súhlas odvoláva (pozri vyššie),
b) namietať proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi,
c) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pre prípad, že by jej práva vyplývajúce z platných právnych predpisov bola porušená.

9.3 V prípade akýchkoľvek otázok či požiadaviek na vysvetlenie týkajúceho sa ochrany osobných údajov nás kontaktujte na e-mail info@conte-energy.sk alebo telefonicky +421 948 990 800

10. Cookies
Pri návšteve internetových stránok prevádzkovaných CONTE sa môže stať, že budú ukladané informácie vo forme “cookies” na počítači subjektu údajov, ktoré ho automaticky rozpoznajú pri ďalšej návšteve. Cookies umožňujú prispôsobiť webové stránky záujmom subjektu údajov alebo uložiť užívateľské meno, ktoré potom nemusia byť znovu zakaždým zadávané. V prípade, že subjekt údajov nechce, aby bol jeho počítač rozpoznaný, je nutné upraviť nastavenia internetového prehliadača takým spôsobom, aby došlo k odstráneniu cookies z pevného disku počítača, cookies zablokovať alebo nastaviť upozornenia pred uložením cookies.

11. Prenos osobných údajov mimo Európskej únie
Osobné údaje nie sú poskytované tretím osobám so sídlom mimo Európskej únie.

Naša spoločnosť vymenovala poverenca pre ochranu osobných údajov. Povereníka možno kontaktovať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:
písomne ​​na adrese CONTE spol. s r.o., Ochrana osobných údajov, Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1
telefonicky na tel .: +421 948 990 800
elektronicky na e-mail: info@conte-energy.sk